Bioresonantie therapie

WAT IS BIORESONANTIE THERAPIE?
Wat is nu eigenlijk bioresonantie ofwel bio-informatie therapie? Bioresonantietherapie wordt ook wel bio-informatie therapie genoemd. Het basisidee is dat het leven door een combinatie van materie, energie en informatie tot stand komt. De in-formatie hierbij zorgt dan voor het 'in vorm' brengen van de materie.

Het woord bio betekent leven en resonantie is een fenomeen uit de natuurkunde en betekent: Meetrillen. Het woord resonantie is afkomstig van het Latijnse: "resonare" wat weerklank geven of weergalmen betekent. Het woord bioresonantie suggereert dat leven (en levensprocessen) dmv resonantie beïnvloed zou kunnen worden. Materie is overigens niet de vaste massa zoals wij die waarnemen.Bioresonantie of wel bioinformatietherapie is gebaseerd op nieuwe inzichten uit de wetenschap van biofysica. Dat is de kwantumfysica van het levende weefsel. Het is een geneeskunst die aan kan vullen waar huisartsen en ziekenhuis-specialisten tegen de grenzen van hun mogelijkheden aanlopen. Het is een geneeskunst die ook heel geschikt is als preventieve geneeskunde. Het is nl. heel goed mogelijk afwijkingen op te sporen voordat ze leiden tot orgaanziektes, en voordat ze leiden tot laboratorium-afwijkingen en afwijkingen op computerscans etc. Om deze geneeskunde te bevorderen is er een artsenvereniging opgericht de ABB.

Om een indruk te krijgen dient u zich te realiseren waaruit ons lichaam is opgebouwd, en hoe ons uiterst complex ons organisme is. Ons lichaam bestaat uit organen, botten, spieren, vetweefsel, bloed etc. Dezen zijn weer opgebouwd uit vooral cellen en water. Hieraan liggen weer moleculen ten grondslag, die op hun beurt weer zijn opgebouwd uit atomen. En deze atomen zijn opgebouwd uit een kern en elektronen De kern is uit weer kleinere deeltjes opgebouwd. De natuurkundigen hebben het laatste deeltje nog niet gevonden, maar het is inmiddels wel duidelijk dat materie voor 99,99% bestaat uit energie en slechts voor 0,01% uit massa. D.w.z. we zijn eigenlijk niet opgebouwd uit massa maar uit energievelden! Dit is heel moeilijk te aanvaarden omdat we ons leven lang door onze zintuigen anders zijn geïnformeerd.

INVLOED OP ONS DAGELIJKS LEVEN
Ons dagelijks leven is daardoor op een heel andere werkelijkheid gebaseerd. Maar toch is het zo. Het is geen verhaaltje, maar een wetenschappelijk feit. Daarnaast is vanuit de biofysica bekend dat in ons lichaam bio-fotonen (zeer kleine lichtdeeltjes) bestaan en een belangrijke rol vervullen bij informatieoverdracht. Vooraanstaande wetenschappers hebben dit aangetoond. (Dr. F.A. Popp kon in 1982 In het Max Planck Instituut voor Astronomie in Heidelberg samen met Beetz de biofotonen zichtbaar maken). Dit licht uit de cellen kan men niet verklaren als bijproduct van biochemische reacties, want als men de cellen invriest, blijft de afgifte aan fotonen gelijk.

De conclusies die Popp heeft getrokken zijn: deze fotonen reguleren de celgroei, zorgt voor informatie-uitwisseling tussen cellen, en bestuurt de biochemische processen. Voor medische toepassingen zijn er ook apparaten ontwikkeld om trillingen te meten. Begrippen als ECG(elektro-cardiogram) bij hartonderzoek en EEG( elektro-encefalogram) bij hersenonderzoek zijn voor ons heel vertrouwd. Met behulp van elektroden welke op de huid worden geplakt wordt de elektrische geleiding van het hart en de hersenen gemeten. Hier zien we dat elektromagnetische patronen en golfbewegingen gemeten en geregistreerd kunnen worden. Niet alleen ons hart en de hersenen hebben een specifiek trillingspatroon, maar ook alle andere organen Wist u dat er in uw lichaam per seconde ongeveer 10.000.000.000.000.000.000 reacties verlopen? Dat is miljoen maal miljoen maal miljoen. Dat is veel meer dan wij ons kunnen voorstellen. Om mogelijk te maken dat dit in samenhang gebeurt, is er een zeer snelle en nauwkeurige informatieoverdracht nodig. Dat kan niet verklaard worden uit de gangbare biochemische wetenschap.

Ten einde dit te kunnen verklaren is een wetenschap nodig die zich o.a. baseert op de kwantumfysica. Een sluitende verklaring voor het werkingsmechanisme is tot op heden niet gevonden. Wel lijkt duidelijk dat dit niet gaat lukken met de hedendaagse medische wetenschap. Het is dan ook niet vreemd dat er veel verzet is vanuit de officiële geneeskunde. De methode past gewoonweg niet binnen het gangbare wetenschappelijk kader en is hiermee zelfs in tegenspraak. Dat de verklaring moet komen uit een de richting van de kwantumfysica ligt voor de hand. Echter zover is het helaas nog niet. We moeten het doen met het ervaringsfeit dat het werkt, maar tevens dat we nog niet precies weten hoe het werkt.

De oudste vorm van bioresonantie is zonlicht. Als licht in de vorm van een elektromagnetische golf met een bepaalde frequentie in contact komt met onze huid worden reguleringsprocessen op gang gebracht, bijvoorbeeld de vorming van pigment en vitamine D. Het ligt voor de hand dat naast de frequentie van ultraviolet licht vele andere frequenties het organisme beïnvloeden. Vanuit de biofysica is bekend dat alle chemische processen in het lichaam bestuurd worden door elektromagnetische trillingen. Veel ziekteprocessen beginnen met disharmonische trillingen, veelal veroorzaakt door externe factoren, hierbij kun je denken aan: voeding, overmatig gebruik van alcohol, tabak, medicamenten, geopatische belasting, straling (beeldscherm GSM), virussen, pesticiden, psychische of lichamelijke klachten. Een mooi voorbeeld is de opslag van kwik in onze weefsels, afkomstig uit de amalgaamvullingen. Doordat geleidelijk heel kleine hoeveelheden kwik vrij komen uit de vullingen kan dit via darmopname of inademing in ons systeem opgeslagen worden. Nu is volgens de critici deze hoeveelheid zo klein dat dit geen kwaad kan. Het probleem is echter dat het kwik deel gaat uitmaken van ons sturend energetisch veld en hierdoor invloed kan uitoefenen op regulatieprocessen. Daardoor worden de regulatiemechanismen minder efficiënt. Met bioresonantie therapie kan deze invloed worden opgeheven, het lichaam gaat beter functioneren.